Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Инфотрейд ЕООД – финансово-счетоводни и одиторски услуги

Инфотрейд ЕООД – финансово-счетоводни и одиторски услуги

Инфотрейд предоставя професионални одиторски услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента. Одиторската методология се основава на специфичните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези услуги включват:

– одит на финансовите отчети, изготвени съгласно НСС, МСФО , както и на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата; – ограничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно НСС, МСФО и както и на консолидирани финансови отчети , изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата; – трансформация на финансови отчети; – вътрешен одит; – преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи;

– ангажименти за компилиране на финансова информация и договорени процедури

» Счетоводни услуги

Изходни позиции при взаимоотношения с клиентите:

Предимствата на дългогодишния опит в счетоводно обслужване , натрупания авторитет и имидж в работата с държавните институции на специализираното ни предприятие за счетоводство, в съчетание с инвидиуалните потребности на всеки отделен клиент, гарантира разумна цена ,достатъчно спокойствие, увереност и придвидимост при водене на счетоводството и определяне на данъчните задължения

Поемане на ангажимент:

Осигуряване на индивидуален подход, включващ:

1. Първоначална оценка на счетоводната система и адекватността й на осъществяваните търговски операции

2. Изследване и оценка на материалните и документални потоци

3. Съвместно решение с клиента, отностно организацията на текущото счетоводно отчитане, което би могло да се реализира по различен начин като:

  – в офиса на Инфотрейд

  – в офиса на клиента от служители на дружеството ни

  – в офиса на клиента с частично или цяло използване на персонала, нает от клиента

Отговорности:

Отговорността за воденето на текущото счетоводно отчитане е на счетоводното предприятие като в рамките на задълженията се включва и представителството на клиента пред различните държавни институции-Национална Агенция по Приходите, Национален Статистическси Институт и др.

» Данъчни услуги

Спектърът от предлаганите услуги включва:

 • Цялостна предварителна оценка на данъчните рискове:

Детайлен преглед на търговската и счетоводна документация на клиента и експертен анализ на рисковите моменти.

 • Анализ и оценка на данъчните аспекти по конкретни договори и сделки
 • Съдействие при избора на подходящи схеми за инвестиране и при съставяне на инвестиционни и бизнес проекти
 • Представителство пред органите на данъчната администрация, включително и в процеса на данъчни ревизии и проверки
 • Регистрация и дерегистрация по различни данъчни режими и закони
 • Обжалване на данъчно-ревиозионни актове и експертна оценка на констатациите им
 • консултации по конкретни данъчни въпроси и решаване на специфични казуси
 • детайлен коментар на данъчното отражение на дадена стопанска операция и анализ на алтернативните решения

комплексно данъчно обслужване, включващо гореспоменатите услуги .

» Правни услуги

Обхват:

 • търговско право
 • трудово право
 • административно /включително данъчно/ право

» Специални услуги

 • фирмерно представителство:
 • представителство на адрес, процесуално представителство , изготвяне на годишни финансови отчети и данъчни декларации-подходящо за новосъздадени фирми в процес на разрастване и развитие.
 • финансови-счетоводни експертизи
 • Счетоводно менажиране (съобразено с конкретните изисквания на клиента)

внедряване и управление на счетоводна система (вкл. въвеждане и подръжкана счетоводен софтуер)

подбор и обучение на счетоводен персонал

| НАЧАЛО | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | РАБОТА | КОНТАКТ |
Comments are closed.