Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Абонаментно счетоводно обслужване

Home »  Счетоводни услуги и работни заплати »  Абонаментно счетоводно обслужване

Даваме възможност на нашите клиенти сами да изберат и заявят необходимият им набор от дейности, които да бъдат включени в индивидуално разработен договор за абонаментно счетоводно обслужване. Отчитаме индивидуалните потребности на всеки клиент в зависимост от спецификата на бизнеса му. Предлагаме счетоводни услуги, структурирани в няколко примерни варианти - от най-необходимите месечни дейности по задължителното отчитане пред държавните органи, до напълно индивидуални справки в зависимост от потребността от счетоводна и данъчна информация.

ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ

Включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на дружеството, съгласно спецификата на дейността му;
 • Следене на оборота, подготовка и регистрация (дерегистрация) по ЗДДС;
 • Приемане, проверка и класифициране на първичните счетоводни документи;
 • Ежемесечно водене на счетоводни регистри, отразяващи на стопанските операции съгласно разпоредбите на съответните счетоводни и вътрешно – фирмени стандарти;
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби, справка-декларация и VIES декларация по ЗДДС;
 • Аналитично отчитане на материалните запаси, обработка и следене на стоковите наличности, инвентаризационни описи;
 • Изготвяне на синтетични и аналитични справки
 • Отчитане на дълготрайни активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Електронно банкиране на ниво справки и/или изготвяне на платежни документи (по желание на клиента);
 • Услуги по управление на Работни заплати и водене на лично трудово досие на персонал до 10 лица.*
 • Изготвяне и подаване на статистически форми (месечни, тримесечни и годишни);
 • Изготвяне и подаване на отчети към БНБ;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на управлението;
 • Информиране на дружеството за изтичащи срокове;
 • Годишно счетоводно приключване
 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурително законодателство;
 • Данъчно планиране: експертен анализ на рисковите моменти при преглед на търговската и счетоводна документация; анализ на данъчните аспекти по конкретни договори и сделки;
 • Данъчно представителство, справки изисквани от данъчни органи във връзка с проверки и ревизии;
 • При допълнително договаряне – носене и взимане на документи до/от обект на клиента;
 • Изготвяне на справки в Excel и PDF с възможност за обмен на данни по ел.път;

* Обхвата на услугата е изложен подробно в „ Личен състав и работна заплата”


 

ОГРАНИЧЕН АБОНАМЕНТ

Включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на дружеството, съгласно спецификата на дейността му;
 • Приемане, проверка и класифициране на първичните счетоводни документи;
 • Ежемесечно водене на счетоводни регистри, отразяващи на стопанските операции съгласно разпоредбите на съответните счетоводни и вътрешно – фирмени стандарти;
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби, справка-декларация и VIES декларация по ЗДДС;
 • Отчитане на материалните запаси (складовата наличност, движенито на стоките и материалите се следи и извършва при клиента);
 • Изготвяне на синтетични и аналитични справки;
 • Отчитане на дълготрайни активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Услуги по управление на Работни заплати и водене на лично трудово досие на персонал до 3 лица.*
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на управлението – ограничен брой;
 • Информиране на дружеството за изтичащи срокове;
 • Годишно счетоводно приключване – договаря се еднократна допълнителна такса.

* Обхвата на услугата е изложен подробно в „ Личен състав и работна заплата”