Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Личен състав и работни заплати

Home »  Счетоводни услуги и работни заплати »  Личен състав и работни заплати

Предлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на наетия персонал и поддържане на лични трудови досиета. Вие имате възможност да изберете нашите услуги като елемент от абонаментното счетоводно обслужване или като индивидуална услуга:

 • Изготвяне на документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения
 • Регистриране на трудови договори в НАП при сключване, промяна и прекратяване;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Изготвяне и поддържане на индивидуални досиета на персонала;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни документи във връзка с разплащането на работните заплати и осигурителните вноски, а по желание на клиента достъп до електронно банкиране;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и други;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки; изготвяне на документи Образец УП2 и УП3;
 • Подаване на месечна информация за осигурените лица в Национална агенция за приходите;
 • Отчитане на болнични и други видове отсъствия – майчинство, бащинство пред Националния осигурителен институт;
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни статистически справки за персонала;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на дружеството във връзка с персонала;
 • Изготвянето на прогнозни разчети за необходимите средства за работни заплати при промяна на осигурителната тежест;
 • Представителство пред Националния осигурителен институт във връзка с провеждането на ревизии;
 • Подготовка на необходимата документация за Служба по трудова медицина, както и помощ при избор на такава;
 • Консултации относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство;

Инфотрейд ЕООД прилага разписани правила, осигуряващи конфеденциалност при изготвяне на работните заплати и личните трудови досиета. Инфотрейд ЕООД е вписана в регистъра на администратори на лични данни.