Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Административни услуги

Home »  Административно-правни услуги »  Административни услуги

Можем да Ви бъдем полезни при започване на нов бизнес със следните услуги:

  • Изготвяне на документи и представителство (при представяне на документи) пред Търговския регистър към Агенция по вписванията при учредяване и вписване на нов търговец или ново търговско дружество – дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и други съгласно Търговския закон;
  • Изготвяне на документи и представителство (при представяне на документи) пред Търговския регистър към Агенция по вписванията при промяна на обстоятелства относно наименование, седалище и адрес на управление, дялово участие, капитал, предмет на дейност и мениджмънт на съществуващо търговско дружество;
  • Изготвяне на документи и представителство (при представяне на документи) пред Търговския регистър към Агенция по вписванията при преобразуването на търговски дружества - вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други съгласно Търговския закон;
  • Изготвяне на документи и представителство (при представяне на документи) пред Търговския регистър към Агенция по вписванията при извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество;
  • Съдействие при лицензиране на бизнеса и регистрацията му в държавните институции;
  • Търговско представителство;
  • Предоставяне и представителство на адрес на търговско дружество;
  • Съдействие при изготвяне на бизнес план;
  • Консултации за данъчните ефекти от реализиране на дадено управленско решение;
  • Консултации и финансов анализ при желание за придобиване на местно търговско дружество;