Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Одиторски услуги

Home »  Финансов одит и консултации »  Одиторски услуги

Предоставяме професионални одиторски услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента. Одиторската методология се основава на специфичните изисквания на Международните одиторски стандарти.

Одиторските ни услуги включват:

  • одит на финансовите отчети, изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане, както и на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата;
  • граничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане, както и на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата;
  • одит при преобразуване на търговски дружества ;
  • одит на финансова информация във връзка с реализиране и отчитане изпълнението на европейски проекти;
  • вътрешен одит за целите на управлението на клиента – проверка на счетоводните и финансовите системи на предприятието с цел локализиране на съществуващи проблеми, изготвя предложения към ръководството за предприемане на мерки по тяхното отстраняване и въвеждане на действия и процедури по превантивен контрол;
  • преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи;
  • ангажименти за компилиране на финансова информация и договорени процедури;