Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Административно-правни услуги

Предлагаме за своите клиенти консултации, процесуално представителство и защита в областта на данъчно, административно, търговско и корпоративно право.

Навременната и компетентна правна помощ Ви спестява много средства и ценно време. Може да Ви бъдем полезни в отношенията с органите на НАП, в това число за изготвяне на становища по искания от органите по приходите при проверки и ревизии, обжалване на ревизионни доклади, ревизионни актове и актове за прихващане или възстановяване, представяне на възражения срещу актове за установяване на административни нарушения и обжалване на наказателни постановления, и процесуално представителство в съдебните производства във връзка с тях.

Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения, което изисква от Вас да сте винаги и своевременно информирани за последните изменения на законите и подзаконовите нормативни актове. Това Ви осигурява база при планирането на вашата дейност и гъвкавост при вземането на управленски решения.

С индивидуален подход и добра грижа за Вашите интереси ще вложим максимум усилия и знания, професионален опит и квалификация, за да охраним интересите Ви и защитим своевременно правата Ви, както и да разрешим или предотвратим всеки Ваш конкретен правен проблем.

  • Административни услуги
  • Други административни услуги
  • Данъчно представителство
  • Инвестиции в недвижими имоти

Цените за правни консултации, съдействие при водене на преговори и сключване на договори, снабдяване с документи, изготвяне на проекти за договори и становища, процесуално представителство и защита по дела се определят съобразно фактическата и правна сложността на всеки отделен казус, обема на възложената работа и нужното или отделено време за изпълнението й. Цената на адвокатските услуги се определя по договореност при поръчката и не може да бъде в размер по-нисък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ бр.64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр.2 от 2009 г.; доп. бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г. ).

Клиенти с договор за счетоводно обслужване ползват отстъпки и специално отношение при предоставяне на административно – правни услуги.