Услуги

Една важна и главна част на всеки бизнес е воденето на качествено счетоводство. Независимо дали сте едноличен търговец или ограничено отговорно дружество, използването на услуга за външно счетоводство Ви улеснява и Ви позволява да се фокусирате изцяло върху управлението на Вашия бизнес.

Текущо счетоводно обслужване

 • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС
 • Осчетоводяване на работни заплати, осигуровки и данъци


Годишно счетоводно приключване

 • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Съставяне на оборотна ведомост
 • Съставяне на годишен финансов отчет
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации


ТРЗ счетоводство

 • Като счетоводна услуга труд и работна заплата включват цялостно обслужване от: назначаване и изготвяне на трудови договори
 • изготвяне на ведомости за работни заплати
 • съставяне на месечни и годишни отчети
 • заповеди за отпуски и прекратяване на трудови взаимоотношения


Финансови и бизнес консултации

Ние знаем, че Вашият бизнес има нужда от елегатни решения спрямо Вашите специфични потребности и дейности. От „Инфотрейд“ ЕООД сме на среща за финансови и бизнес консултации, за да можете да вземете информирано и правилно решение.


Одиторски услуги

Свържете се с нас за повече информация и уговаряне на консултация.